Achievements -
 
Awards
 1. Public Relation Society of India – Sahitya Puraskar
 2. Utsav Sahitya Award - Published from America
 3. Indu Basu Smriti Sahitya Puraskar
 4. Prantik Sahitya Sanman
 5. Srijantara Sanman
 6. Sarod Shilpa Sanman
 7. Kolkata Barta Sahitya O Samajsebi Sanman
 8. Spandan Gunijon Sanman
 9. Jharkhand Bangabasi Samanway Samity Sanman
 10. Nikhil Bharat Banga Sahitya Sanmelan Sanman
 11. Bangla Bhasha Sanaskritir Bivinno Dharae Desh – Bidesher Bivinno Sanman

etc.

 
Powered By : http://www.calcuttayellowpages.com